Statut

Poniżej treść Statutu Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne

 

§1

1. Stowarzyszenie Ocalić Szansę - SOS, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych.

§2

1. Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującej ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§3

1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

2. Stowarzyszenie ma siedzibę w mieście Wrocław.

§4

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnych celach działania.

§5

1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§6

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków. Do realizacji swych celów statutowych może zatrudniać pracowników.

§7

1.Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i formy działania

§8

1. Celem Stowarzyszenia jest poprawa warunków życia dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, w szczególności tych, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, a także tworzenie możliwości ich pełnego rozwoju emocjonalnego, intelektualnego, kulturalnego i fizycznego.

§9

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a) organizację i prowadzenie placówek autorskich;

b) wspieranie rodziny w sprawowaniu podstawowych funkcji poprzez zapewnienie jej członkom specjalistycznej pomocy i podejmowanie działań w najbliższym środowisku dziecka w szczególności takiego, które sprawia problemy wychowawcze, ma trudności z adaptacją szkolną, jest narażone na przemoc ze strony dorosłych i rówieśników, jest niedostosowane społecznie lub zagrożone demoralizacją, przestępczością i uzależnieniami;

c) współpracę z kuratorami, pracownikami socjalnymi i innymi pracownikami służb publicznych w celu stworzenia zintegrowanego systemu oddziaływań mających polepszyć sytuację życiową dziecka i jego rodziny;

d) rozwój innych form działalności, służących wzbogacaniu możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży;

e) organizację i prowadzenie obozów, półkolonii i innych form wypoczynku, edukacji i terapii o charakterze wyjazdowym;

f) inicjację i realizację zadań, których celem jest popularyzacja poszanowania Praw Dziecka oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności ubóstwu, przemocy i uzależnieniom;

g) podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji młodzieży i dorosłych na rynku pracy;

h) współpracę z instytucjami i organizacjami polskimi i zagranicznymi, których cele działania są zbliżone do celów Stowarzyszenia;

i) prowadzenie poradnictwa w zakresie poszukiwania nowych, skuteczniejszych form pracy z dziećmi i młodzieżą oraz tworzenia i funkcjonowania placówek do takich zadań powołanych;

j) inspirowanie i organizowanie szkoleń popularyzując wiedzę z zakresu socjoterapii, doskonaląc umiejętności osób pracujących z dziećmi i młodzieżą;

k) tworzenie rozmaitych form wspierania inicjatyw, badań i prac podejmowanych w dziedzinie oświaty, wychowania i edukacji;

1) zajmowanie stanowiska i wyrażanie opinii w sprawach dotyczących oświaty, wychowania i edukacji;

m) prowadzenie działań zmierzających do upowszechniania kultury i animacji kulturalnej.

§10

1. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§11

1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez złożenie deklaracji zobowiązuje się do działania na rzecz Stowarzyszenia oraz akceptuje cele, formy działania oraz statut Stowarzyszenia.

§12

2. Członkiem Stowarzyszenia może być cudzoziemiec zarówno posiadający jak i nieposiadający miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§13

1. Członek Stowarzyszenia ma prawo do:

a) biernego i czynnego prawa wyborczego;

b) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.

§14

1. Członek Stowarzyszenia jest zobowiązany do:

a) przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;

b) uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia;

c) płacenia składek członkowskich.

§15

1. Przyjęcie do Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia na wniosek osoby zainteresowanej wyrażonej poprzez złożenie pisemnej deklaracji.

§16

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa na skutek śmierci członka z jej datą;

2. Wykreślenie ze Stowarzyszenia następuje na skutek:

a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie;

b) decyzji Zarządu Stowarzyszenia wyrażonej odpowiednią uchwałą;

c) niepłacenia składek członkowskich przez okres dwóch lat;

3. Wykreślenie członka ze Stowarzyszenia następuje z datą podjęcia stosownej uchwały przez jego Zarząd.

§17

1.Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia o odmowie przyjęcia na członka lub o wykreśleniu służy zainteresowanemu prawo do odwołania się do Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty powiadomienia go o uchwale.

 

§18

1. Członkiem nadzwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która popiera cele statutowe Stowarzyszenia.

2. Przyjęcie członka nadzwyczajnego do Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia oraz po wyrażeniu zgody przez osobę zainteresowaną.

3. Członkiem nadzwyczajnym Stowarzyszenia może być cudzoziemiec zarówno posiadający jak i nieposiadający miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Członek nadzwyczajny posiada prawa określone w § 13 za wyjątkiem pkt a) oraz w § 23 ust.l pkt b).

5. Członek nadzwyczajny jest obowiązany do opłacania składek członkowskich oraz do przestrzegania postanowień statutu Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

 

§19

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia;

b) Zarząd Stowarzyszenia;

c) Komisja Rewizyjna.

§20

1. Kadencja wszystkich Władz Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym z możliwością jej nieograniczonego powtarzania.

2. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

3. W przypadku ustąpienia w czasie kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba dokooptowanych nie może przekraczać:

a) w przypadku Zarządu: 2 osób,

b) w przypadku Komisji Rewizyjnej: 2 osób.

§21

1. Walne Zgromadzenie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Może ono być zwyczajne i nadzwyczajne.

§22

1. Walne Zgromadzenie zwyczajne zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia raz na ery lata.

 

§23

1.W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:

a)z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni;

b)z głosem doradczym zaproszeni goście i członkowie nadzwyczajni; 

2.O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia powiadamia się członków, co najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem;

3. Walne Zgromadzenie jest władne podejmować uchwały w I terminie przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w II terminie bez względu na liczbę obecnych;

4. W przypadku braku quorum w I terminie Zarząd Stowarzyszenia wyznacza drugi termin nie wcześniej jednak niż po upływie jednej godziny od I terminu. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

§24

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a) ustalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia na okres kadencji;

b) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej;

c) wybór, odwoływanie i uzupełnianie władz Stowarzyszenia: Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej;

d) uchwalanie statutu Stowarzyszenia i jego zmian;

e) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;

f) podejmowanie uchwał objętych porządkiem obrad.

§25

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może się odbyć w każdym czasie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 ogólnej liczby członków lub z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku.

§26

Zarząd Stowarzyszenia:

a) składa się z dwóch kierowników (merytorycznego i organizacyjnego) , Skarbnika, Sekretarza oraz Członka;

b) wybiera ze swego grona kierownika merytorycznego i kierownika organizacyjnego, skarbnika, sekretarza oraz członka

c) zbiera się na posiedzeniu w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc;

podejmuje decyzje w drodze uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków.

§27

Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należy:

 

a)realizowanie celów statutowych Stowarzyszenia;

b)kierowanie jego bieżącą działalnością;

c)  wykonywanie uchwał i postanowień Walnego Zgromadzenia członków;

d)  reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;

e)  powoływanie wszelkiego rodzaju organów pomocniczych;

f)  składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu.

§28

1. Stowarzyszenie reprezentuje dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia, w tym jeden z kierowników.

§29

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków, którzy na pierwszym spotkaniu wybierają spośród siebie przewodniczącego.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż

określone w art.8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§30

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

a)kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia;

b)występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z kontroli i żądanie wyjaśnień;

c)przedstawianie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu;

d)wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia;

e)sprawowanie ciągłego nadzoru nad całokształtem działalności Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

 

§31

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze, na które składają się:

a) składki członkowskie;

b) dochody z nieruchomości i ruchomości będących w użytkowaniu Stowarzyszenia;

c) dotacje, subwencje, zapisy, darowizny, spadki, zbiórki publiczne itp.;

d) fundusze pochodzące z dotacji i kontraktów administracji samorządowej, rządowej i Unii Europejskiej oraz organizacji pozarządowych;

e) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie.

§32

1. Stowarzyszenie może prowadzić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami działalność gospodarczą w przedmiocie:

a) działalność wydawnicza;

b) organizacja konferencji;

c) badania rynku;

d) handel detaliczny;

i) działalność reklamowa

Działalność gospodarcza jest prowadzona wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Cały dochód z działalności jest przeznaczony na działalność statutową.

§33

1. Wysokość składek członkowskich ustalana jest w oparciu o uchwałę Walnego zgromadzenie członków Stowarzyszenia. Powinny być one wpłacane do końca I kwartału następnego roku.

1. W imieniu Stowarzyszenia dokumenty związane z zobowiązaniami finansowymi podpisują dwie osoby: jeden z kierowników Stowarzyszenia oraz skarbnik.

§35

I. Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";

b) przekazywania ich majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu;

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

 

§36

1. Uchwałę o zmianie statutu lub o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności w I terminie, co najmniej połowy członków, w II terminie większością 2/3 głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

2. Wraz z uchwałą o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołaniu Komisji Likwidacyjnej.

3. Po zakończeniu likwidacji Komisja Likwidacyjna składa wniosek do Sądu Rejestrowego o wykreślenie Stowarzyszenia. 

Kupuj i pomagaj

 

 

Facebook

 

Zobacz projekt

 

 

 Przekaż swój 1% podatku dla dzieci