"Tęczowa Przystań"

finansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

01.02.2011 - 31.12.2012

Projekt realizowany w latach 2011- 2012. Prowadzenie na terenie wrocławskiego 
osiedla Huby Punktu Wychowania Przedszkolnego dla 15 dzieci w wieki 3 - 5 lat. 

Główny cel projektu to zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej dla 15 dzieci w wieku 3-5 lat pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez organizację zajęć prowadzonych w Punkcie Przedszkolnym. Projekt zapewnia 15 dzieci z osiedla Huby fachową opiekę wsparcie ich rodzin w sprawowaniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, co w ujęciu długofalowym poprawia funkcjonowanie całej rodziny. Zapewnia też wsparcie psychologiczne dla opiekunów oraz angażuje ich w tworzenie i organizację przedszkola.

Podstawowe działania projektu:

  • Prowadzenie Punktu Wychowania Przedszkolnego od lutego 2011 roku do grudnia 2013 roku.
    Zajęcia w godzinach 7:30-14 od poniedziałku do piątku. Zajęcia dydaktyczne dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka. Główny nacisk w doborze treści zajęć został położony na zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne i socjoterapeutyczne. W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe: logorytmika, arteterapia, biblioterapia, gimnastyka korekcyjna, terapia logopedyczna ,zajęcia z psychologiem.
  • Praca środowiskowa z rodzinami.
    Zajęcia dla rodziców z dziećmi mające na celu pogłębianie więzi emocjonalnej, a także zachęcenie rodziców do czynnego uczestniczenia w procesie wychowawczym dziecka. Zajęcie będą zawierały elementy logorytmiki, muzykoterapii i elementy metody M. Montessori. Praca środowiskowa z rodzinami Działania skierowane do 15 rodzin podopiecznych, miały na celu poradnictwo socjalne i pedagogiczne oraz interwencję kryzysową.
  • Grupa wsparcia dla rodziców.
    Wśród rodzin dzieci biorących udział w projekcie utworzona została grupa wsparcia. W ramach, której prowadzone były warsztaty umiejętności wychowawczych, spotkania z ekspertami, udzielane było również wsparcie w bieżących problemach wychowawczych.

 

Kupuj i pomagaj

 

 

Facebook

 

Zobacz projekt

 

 

 Przekaż swój 1% podatku dla dzieci