Rodzaje i źródła zanieczyszczeń – smog.

Często w mediach mówi się o zanieczyszczeniu powietrza, a konkretnie o smogu. Zjawisko to jest niestety powszechne, a zwłaszcza dotyka to dużych miast takich jak Kraków, Warszawa bądź Gdańsk. Z roku na rok obserwuje się coraz większe zainteresowanie źródłami i rodzajami zanieczyszczeń powietrza.

Źródła zanieczyszczeń powietrza

Sposobów klasyfikacji rodzajów smogu jest kilka. Jednym z nich jest podział na zanieczyszczenia związane z czynnikami naturalnymi oraz czynnikami antropogenicznymi, mianowicie związanymi z szeroko pojętą działalnością człowieka.

Źródła pochodzenia naturalnego obejmują między innymi wybuchy wulkanów bądź pożary lasów. Źródła pochodzenia antropogenicznego są sumą elementów składowych związanych z działalnością człowieka we współczesnym świecie. Za przykład może posłużyć chociażby transport lądowy i związane z nim zanieczyszczenia uwalniane do atmosfery.smog jako źródło zanieczyszczeń

Jakie są rodzaje zanieczyszczeń?

Można je podzielić na zanieczyszczenia na fizyczne, chemiczne oraz biologiczne. Przykładowo azbest będzie zaliczał się do fizycznych zanieczyszczeń, zaś dwutlenek węgla do tych chemicznych.

Zanieczyszczenia klasyfikuje się także na pierwotne i wtórne. Pierwotne to są te, które są bezpośrednio emitowane ze źródeł, a wtórne są wszystkim tym, co powstaje w wyniku przemian tych pierwszych.

Źródła i rodzaje zanieczyszczeń są wiodącym tematem, który nie znika z ust wielu naukowców oraz osób propagujących ekologiczny styl życia. I dobrze. Dzięki temu możliwe ograniczenie szkodliwej działalności człowieka oraz rozpowszechnienie wiedzy dotyczącej pozytywnych skutków wynikających z użytkowania maski antysmogowej.